Blog

Administrativo-Urbanístico

La Generalitat de Catalunya aprova noves mesures en matèria de salut pública

JDV Iuris a Barcelona

El passat 19 de novembre de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

A continuació es detallen algunes de les noves mesures aprovades:

Mesures de protecció individual i col·lectiva

1. […]

Tant en espais tancats com a l’aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l’activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l’activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s’han d’adoptar les mesures d’higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

En els espais a l’aire lliure en què per l’aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l’ús de mascareta en els termes establerts a l’apartat 7 d’aquesta Resolució.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

1. Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar, als centres de treball, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonantne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, no és obligatori l’ús de la mascareta, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre la 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n’afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

Empreses de serveis i comerç minorista

1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’han d’extremar les mesures higièniques.

2. En els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials es recomana el compliment de les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1, en els establiments i locals que s’hi troben ubicats i també en els accessos dels mateixos centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments.

Es recomana que aquests centres mantinguin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2.

L’activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials se subjecta a les condicions establertes a l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se’n pot ajustar l’oferta en l’horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6.00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d’utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d’autoprotecció que han de seguir.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats

1. En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

Si en aquests locals i espais existeixen establiments que desenvolupen activitats de restauració, cal que aquestes es duguin a terme de conformitat amb l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

S’autoritza la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats, sempre que es compleixin les condicions establertes en l’apartat 19 d’aquesta Resolució.

2. En les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Si en aquestes instal·lacions i equipaments s’hi presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

S’ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, sens perjudici de l’establert en el darrer paràgraf de l’epígraf 2 de l’apartat 2.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

3. Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar d’acord amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb subjecció a l’aforament del 100% de l’autoritzat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 100% de l’autoritzat. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex

2. Així mateix, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

c) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, amb subjecció a l’aforament del 100% de l’autoritzat, si són a l’aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors, i, si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.

A cada espai sectoritzat s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.

d) En els supòsits previstos en les lletres b) i c) d’aquest apartat s’han de complir els requisits següents:

– Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).

– S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o

punts de més afluència en compliment del que s’estableix en l’annex 1.

e) En allò no previst en aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l’organització de la disposició de

públic en esdeveniments esportius s’ha de fer d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’acció pel

desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

f) Si en aquestes instal·lacions i aquests equipaments s’hi presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

4. Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

5. En els recintes del parcs i fires d’atraccions, els serveis de restauració que s’hi trobin ubicats s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

Si en el recinte del parc o de la fira hi ha establiments que disposen d’alguna de les llicències o autoritzacions d’activitat incloses en l’apartat 19 d’aquesta Resolució o si s’hi desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d’aplicació les condicions d’accés i d’exercici de l’activitat establertes a l’esmentat apartat 19.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.

6. Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2.

Els serveis complementaris de bar i de restauració s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 13 d’aquesta Resolució.

Activitats d’hostaleria i restauració

En els establiments d’hostaleria i de restauració s’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2.

L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.

En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball.

Quan, amb subjecció a la normativa sectorial pròpia, en els establiments d’hostaleria i de restauració, inclosos els salons de banquets, es realitzin activitats en què hi hagi la possibilitat de ball, a aquestes activitats els són d’aplicació les condicions d’accés i d’exercici de l’activitat establertes a l’apartat 19 d’aquesta Resolució.